TEXT 128
Ký tự đại diện (regex) khi tìm kiếm và thay thế By Code on 18th August 2019 01:23:49 AM
  1. (.+?) - Ít nhất 1 ký tự khớp với nhau.
  2. (.*?) - Không yêu cầu có ký tự khớp với nhau.

PasteBin.Win is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.